Voľné pracovné pozície na Medical University of Vienna

dovoľujeme si Vás informovať o dvoch voľných pracovných pozíciách na univerzite vo Viedni -  Medical University of Vienna.

Viac informácií nájdete v linku nižšie. V prípade záujmu môžete kontaktovať p. Margit Leeb na emailovú adresu margit.leeb@meduniwien.ac.at.

https://www.meduniwien.ac.at/web/en/career/stellenausschreibungen/

https://healtheconomics.meduniwien.ac.at/general-information/jobs/

Dovoľujeme si vás informovať, že v dňoch  5.-6. marca 2020 sa na SZU v Bratislave uskutoční kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky: Farmakoekonomika II.

Program aj prihlášku si môžete stiahnuť nižšie.

Program: TU

Prihláška: TU

If your essay is badly prepared and modified, you'll have a poor standing through your pupil customers. In nearly every editorial options, you ought to have an available communication by means of your client. From what I Have researched I identified it can be an issue for corporations that give the service, particularly for paper mills. Note that the professional writing service varies from an unaffiliated writer. (viac…)

Dňa 4. decembra 2019 sa v konferenčnej sále MZ SR v Bratislave konala konferencia  „Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.“. Na konferencii mal ISPOR SLOVAKIA vyčlenený samostatný blok venovaný príprave odporúčaných postupov ISPOR pre prípravu farmakoekonomických analýz na Slovensku.

Program: TU

Členská schôdza občianskeho združenia ISPOR Slovakia sa uskutoční 18.12.2019 o 17.30 hod. v Reštaurácii Au-cafe Bratislava, na Tyršovom nábreží 12.

Súčasťou programu bude schvaľovanie návrhu činnosti združenia, zmena sídla združenia, výšky členských príspevkov a rozpočtu združenia v roku 2020.

V prípade že sa plánujete schôdze zúčastniť, prosím potvrďte Vašu účasť najneskôr do stredy, 11.12.2019 na mailovej adrese office@ispor.sk.

dovoľujeme si Vás informovať o prednáške profesorky Joanny Coast pod názvom „Challenges in developing a life-course approach to assessing capability well-being for use in economic evaluation“ , ktorá sa uskutoční dňa 21.11.2019 od 15.00-16.00hod na Lekárskej univerzite vo Viedni.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v emaili nižšie. Pre registráciu prosím kontaktujte Margit Leeb, email: primhe@meduniwien.ac.at, Tel: +43 1 40160 34848.

OZ ISPOR Slovakia v snahe zvýšiť informovanosť o farmakoekonomike v lokálnych podmienkach a podporiť vedu a výskum, vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu v kategórii: pôvodná práca a/alebo prehľadový článok.

Podmienky sutaze:

 • Publikácia musí mať obsahový súvis s problematikou farmakoekonomiky
 • Do súťaže budú zaradené všetky full-textové práce publikovaná v riadnych číslach v r. 2019, ktoré autori na základe tejto výzvy zašlú v elektronickej podobe spolu s informovaným súhlasom do 31.12.2019 na mailovú adresu: office@ispor.sk
 • Publikácie budú hodnotené členmi pracovnej skupiny OZ ISPOR Slovakia pre projektové riadenie a členmi výkonného výboru OZ ISPOR Slovakia
 • Hlavnými kritériami pri hodnotení publikácií budú: odborná úroveň práce, originalita a prínos zverejnených výsledkov
 • Výsledky súťaže budú zverejnené do 28.2.2020 na stránke OZ ISPOR Slovakia www.ispor.sk a výherca bude upovedomený e-mailom

Najlepšia práca bude ohodnotená sumou 300 Eur.

Spoločnosť ISPOR Slovakia vyhlasuje súťaž o najlepšiu magisterskú záverečnú (diplomovú) prácu (ďalej len DP) akademického roka 2019/2020 v oblasti farmako-ekonomiky a súvisiacich vedných disciplín.

ISPOR Slovakia  sa zameriava na podporu vedného odboru farmako-ekonomika v lokálnych podmienkach a podporuje využívanie výsledkov výskumu v rozhodovacích procesoch v zdravotníctve, s cieľom poskytnúť informácie na zlepšenie efektivity, efektívnosti a spravodlivosti pri rozdeľovaní zdrojov v zdravotníctve. S cieľom podporiť vzdelávanie, vedu a výskum v praxi vyhlasuje OZ ISPOR Slovakia súťaž o najlepšiu DP pre poslucháčov Vašej fakulty, ktorí končia magisterský študijný program v akademickom r. 2019/2020.

Do súťaže sa môžu študenti zapojiť zaslaním elektronickej verzie svojej DP (v PDF) spolu s informovaným súhlasom na adresu: office@ispor.sk do 31.08.2020 po splnení nasledovných kritérií:

 •  DP musí byť zameraná na oblasť farmakoekonomiky a zároveň musí:
  • mať priaznivé hodnotenie od oponenta, resp. posudzovateľa DP a
  • byť úspešne obhájená pred skúšobnou komisiou pre obhajoby DP

Vedecký výbor OZ ISPOR v spolupráci s pracovnou skupinou OZ ISPOR pre projektové riadenie posúdi do konca roka 2020 zaslané DP a hlasovaním vyberie z nich najlepšiu, ktorá sa bude najviac zaoberať aktuálnymi otázkami  a riešeniami problémov vo farmako-ekonomike.

Odmena pre najlepsiu DP predstavuje 300 Eur.

V dňoch 7. – 8. Novembra 2019 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-1957 Kurz certifikačnej prípravy 

program: TU

v dňoch 2.-.6.11.2019 sa v Kodani uskutoční konferencia ISPOR Europe 2019 pod názvom „Digital Transformation of Healthcare: Changing Roles and Sharing Responsibilities“.

V rámci konferencie usporiadatelia pripravili aj 9 krátkych kurzov, na ktoré je možné sa prihlásiť. Tieto kurzy sa venujú najnovším aktuálnym témam a sprostredkujú Vám najnovšie informácie z oblasti HEOR.

Nové krátke kurzy 2019:

 • US Payers—Understanding the Healthcare SystemTM
 • Fitting the Structure to the Task- Choosing the Right Dynamic Simulation Model to Inform Decisions about Healthcare Delivery
 • Health State Utility (HSU) Recommendations for Identification and Use of HSU Data in Cost-Effectiveness Modeling
 • Why All the Hype? Nordic Data Explained
 • Digital Real-World Evidence Generation Approaches in Rare Diseases and Oncology
 • Market Access & Value Assessment of Medical Devices
 • Probabilistic Graphical Models with OpenMarkov, an Open-Source Tool
 • Creating Natural, Flexible Models with DICE Simulation
 • Mapping to Estimate Utility Values from Non-Preference-Based Outcome Measures—Part 2