O ISPOR

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research

Spoločnosť International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) sa zameriava na podporu vedného odboru farmako-ekonomika a výskumu v oblasti vplyvu medicínskych intervencií na zdravotnú starostlivosť o pacienta; vrátane klinických, ekonomických a na pacienta orientovaných výsledkov. ISPOR zároveň podporuje využívanie výsledkov uvedeného výskumu v rozhodovacích procesoch v zdravotníctve s cieľom poskytnúť informácie, ktoré môžu pomôcť pri zlepšovaní efektivity, efektívnosti a spravodlivosti pri využívaní zdrojov v zdravotníctve.

Spoločnosť ISPOR bola založená v roku 1995 a v súčasnosti má 9 500 členov zo 114 krajín sveta. Z toho je okolo 8 700 členov registrovaných v regionálnych zastúpeniach spoločnosti (tzv. chapters). Členovia spoločnosti pochádzajú zo Severnej Ameriky (41 %), Európy (43 %), Ázie (9 %), Latinskej Ameriky (4 %) a z Afriky a Oceánie (3 %). ISPOR má dve regionálne konzorciá: ISPOR Asia Consortium a ISPOR Latin America Consortium a dve regionálne zoskupenia: ISPOR Arabic Network a ISPOR Central a Eastern Europe Network a tiež 58 študentských pobočiek. Členovia spoločnosti zastupujú rôzne pracovné a odborné odvetvia, 49 % členov je výskumníkov, 12 % sú pracovníci rozhodujúcich autorít a 39 % pochádza z rôznych oblastí súvisiacich s hodnotením zdravotníckych technológií (HTA-Health Technology Assesment).
Viac informácií o ISPOR TU

Vzdelávanie

ISPOR poskytuje široké možnosti vzdelávania v oblasti správnej výskumnej praxe a tiež zdravotníckej politiky prostredníctvom kurzov – tzv. Short Course Program (série poldenných alebo celodenných školení organizovaných počas odborných konferencií), diaľkového štúdia- tzv. Distance Learning Program (online tréningový program v oblasti farmakoekonomiky a výsledkov klinického výskumu, ktorý je dostupný v 7 jazykoch na webstránke ISPOR), webinárov zameraných na odporúčania správnej výskumnej praxe (Good Practices for Outcomes Research) a série edukačných video dokumentov.

Publikácie

Spoločnosť vydáva tri časopisy - Value in Health (recenzovaný odborný časopis), Value in Health Regional Issues (recenzovaný odborný časopis zameraný na zdravotnícku politiku a výskum v regiónoch Ázie, Latinskej Ameriky, strednej a východnej Európy, Západnej Ázie a Afriky) a ISPOR CONNECTIONS (časopis zameraný na technické informácie a novinky). Okrem toho ISPOR publikuje päť elektronických novín - ISPOR eBulletin, News Across Asia, News Across Latin America, News Across Central & Eastern Europe a ISPOR Student Newsletter.

Spoločnosť ISPOR vydala štyri knihy:

  • Health Care Cost, Quality, And Outcomes: ISPOR Book of Terms (v 12 jazykoch, vrátane slovenčiny),
  • Therapeutic and Diagnostic Device Outcomes Research,
  • Reliability and Validity of Data Sources for Outcomes Research & Disease and Health Management Programs,
  • ISPOR Taxonomy of Patient Registries: Classification, Characteristics and Terms.

Odborné podujatia

ISPOR organizuje každý rok tri odborné podujatia: jedno v Severnej Amerike (na jar), jedno v Európe (na jeseň) a každý druhý rok striedavo v Latinskej Amerike a Ázii (v septembri) s účasťou približne 3 000, 4 000 a 900 účastníkov. Na týchto podujatiach sa pravidelne každý rok odprezentuje okolo 3 300 príspevkov. Tieto sú dostupné na webstránke v časti Scientific Presentations Database.

Nástroje pre výskumníkov a rozhodujúce autority v zdravotníctve

ISPOR vydáva prostredníctvom svojich pracovných skupín, tzv. Task Forces and Special Interest Groups, tzn. odporúčania správnej výskumnej praxe (vrátane využívania výsledkov výskumu v rozhodovaní v zdravotníctve). Všetkých 42 odporúčaní je publikovaných na web stránke ISPOR. Ročne sa na stránke ISPOR eviduje až okolo 200 tisíc stiahnutí uvedených odporúčaní. (viac na www.ispor.org)

Ďalšie nástroje: 

  • Odporúčania pre farmakoekonomické analýzy vo svete (webstránka umožňuje dynamické porovnanie odporúčaní v rôznych krajinách).
  • Popis zdravotníckych systémov vo svete, tzv. Global Health Care Systems Road Map.
  • Metodické odporúčania, dokumenty a prehľadové články z výskumu a ich využitie v rozhodovacích procesoch, tzv. ISPOR Guidelines Index for Outcomes Research and use in Health Care Decision Making.