Archívne aktuality

Kurz Farmakoekonomika II

Dovoľujeme si vás informovať, že v dňoch  5.-6. marca 2020 sa na SZU v Bratislave uskutoční kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky: Farmakoekonomika II.

Program aj prihlášku si môžete stiahnuť nižšie.

Program: TU

Prihláška: TU

An employee that’s n’t just varied is asked by Modern education but in addition culturally competent.

If your essay is badly prepared and modified, you'll have a poor standing through your pupil customers. In nearly every editorial options, you ought to have an available communication by means of your client. From what I Have researched I identified it can be an issue for corporations that give the service, particularly for paper mills. Note that the professional writing service varies from an unaffiliated writer. In establishing your reputation on your own editorial options, dedicated to college documents, you might have help with essays a lucrative business, since pupils want to seek aid and pay the appropriate cost if they're pleased with the service. When trying to find a creating service, you should have the ability to judge the support provider, and employ the appropriate individuals to execute the employment. In amount, always check the reliability of the creating support. The dissertation creating companies furnish a comprehensive variety of solutions regarding writing and in addition they work with you in individual chapters in place of forcing one to actually purchase for an complete dissertation. Writing a term paper isn't an simple endeavor.

Read about website marketing furthermore find out about ghostwriting services and ghost-writing.

You really should figure away in case your manuscript operates. You could easily get exhausted with numerous custom homework paper companies which promise they could offer you finest high quality article but wind up in offering you poor outstanding essays that incorporate plagiarism record. Absolutely, custom paper writing services aren't free. Alongside installation bundle, they nevertheless possess the gross profit to supply a discount in case you happen to be asking them all to write an extended dissertation containing several pages in order to make a selection to locate custom paper providers easily. Moreover, prevent businesses offering custom paper creating for extremely reduced costs. On line dissertation solutions should supply you with anti -plagiarism record by way of your dissertation writing to be able to show your custom papers aren't copied and pasted from other sources or pre- written. A great article is engaging. To benefit from composition help will be to be sure good British. Confusion of ideas is banal, and web assistance with composition writing are able to for instance, display you ways to structure an article right.

Departments or job games transform when in a change time.

Afterward, evaluate the essay for a whole. So article writing is just not complete without any introduction and in addition the conclusion. It I declaration by what the composition is about. The test article needs to help you to reveal good standard grammar. Start your article utilizing a catch which gets the audience wish to carry on reading. Chapbooks are a really good process to receive your writing away there, without really having to earn a massive expense. Quality is clearly a significant variable and once it comes to punctuality, the business takes different means to supply the items in time.

Stamps could be printed out online or purchased in post offices.

Just in case you are consulting new clients, utilize the rate page to determine a neutral price on your own freelance writing providers. In the occasion your precision is of the significant sequence, you'll discover there is lots of work which can be found to you. Be specific you are name matches the writing in various modes. The issue could be a section of your introduction, or it may make a huge title. It's hard to chance upon a decent writing job considering all of the scams. Whenever achievable, compose whenever you're influenced.

Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.

Dňa 4. decembra 2019 sa v konferenčnej sále MZ SR v Bratislave konala konferencia  „Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.“. Na konferencii mal ISPOR SLOVAKIA vyčlenený samostatný blok venovaný príprave odporúčaných postupov ISPOR pre prípravu farmakoekonomických analýz na Slovensku.

Program: TU

Členská schôdza ISPOR Slovakia

Členská schôdza občianskeho združenia ISPOR Slovakia sa uskutoční 18.12.2019 o 17.30 hod. v Reštaurácii Au-cafe Bratislava, na Tyršovom nábreží 12.

Súčasťou programu bude schvaľovanie návrhu činnosti združenia, zmena sídla združenia, výšky členských príspevkov a rozpočtu združenia v roku 2020.

V prípade že sa plánujete schôdze zúčastniť, prosím potvrďte Vašu účasť najneskôr do stredy, 11.12.2019 na mailovej adrese office@ispor.sk.

Prednáška „Challenges in developing a life-course approach to assessing capability well-being for use in economic evaluation“

dovoľujeme si Vás informovať o prednáške profesorky Joanny Coast pod názvom „Challenges in developing a life-course approach to assessing capability well-being for use in economic evaluation“ , ktorá sa uskutoční dňa 21.11.2019 od 15.00-16.00hod na Lekárskej univerzite vo Viedni.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v emaili nižšie. Pre registráciu prosím kontaktujte Margit Leeb, email: primhe@meduniwien.ac.at, Tel: +43 1 40160 34848.

Súťaž o najlepšiu publikáciu

OZ ISPOR Slovakia v snahe zvýšiť informovanosť o farmakoekonomike v lokálnych podmienkach a podporiť vedu a výskum, vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu v kategórii: pôvodná práca a/alebo prehľadový článok.

Podmienky sutaze:

 • Publikácia musí mať obsahový súvis s problematikou farmakoekonomiky
 • Do súťaže budú zaradené všetky full-textové práce publikovaná v riadnych číslach v r. 2019, ktoré autori na základe tejto výzvy zašlú v elektronickej podobe spolu s informovaným súhlasom do 31.12.2019 na mailovú adresu: office@ispor.sk
 • Publikácie budú hodnotené členmi pracovnej skupiny OZ ISPOR Slovakia pre projektové riadenie a členmi výkonného výboru OZ ISPOR Slovakia
 • Hlavnými kritériami pri hodnotení publikácií budú: odborná úroveň práce, originalita a prínos zverejnených výsledkov
 • Výsledky súťaže budú zverejnené do 28.2.2020 na stránke OZ ISPOR Slovakia www.ispor.sk a výherca bude upovedomený e-mailom

Najlepšia práca bude ohodnotená sumou 300 Eur.

Súťaž o najlepšiu magisterskú diplomovú prácu

Spoločnosť ISPOR Slovakia vyhlasuje súťaž o najlepšiu magisterskú záverečnú (diplomovú) prácu (ďalej len DP) akademického roka 2019/2020 v oblasti farmako-ekonomiky a súvisiacich vedných disciplín.

ISPOR Slovakia  sa zameriava na podporu vedného odboru farmako-ekonomika v lokálnych podmienkach a podporuje využívanie výsledkov výskumu v rozhodovacích procesoch v zdravotníctve, s cieľom poskytnúť informácie na zlepšenie efektivity, efektívnosti a spravodlivosti pri rozdeľovaní zdrojov v zdravotníctve. S cieľom podporiť vzdelávanie, vedu a výskum v praxi vyhlasuje OZ ISPOR Slovakia súťaž o najlepšiu DP pre poslucháčov Vašej fakulty, ktorí končia magisterský študijný program v akademickom r. 2019/2020.

Do súťaže sa môžu študenti zapojiť zaslaním elektronickej verzie svojej DP (v PDF) spolu s informovaným súhlasom na adresu: office@ispor.sk do 31.08.2020 po splnení nasledovných kritérií:

 •  DP musí byť zameraná na oblasť farmakoekonomiky a zároveň musí:
  • mať priaznivé hodnotenie od oponenta, resp. posudzovateľa DP a
  • byť úspešne obhájená pred skúšobnou komisiou pre obhajoby DP

Vedecký výbor OZ ISPOR v spolupráci s pracovnou skupinou OZ ISPOR pre projektové riadenie posúdi do konca roka 2020 zaslané DP a hlasovaním vyberie z nich najlepšiu, ktorá sa bude najviac zaoberať aktuálnymi otázkami  a riešeniami problémov vo farmako-ekonomike.

Odmena pre najlepsiu DP predstavuje 300 Eur.

Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 7. – 8. Novembra 2019 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-1957 Kurz certifikačnej prípravy 

program: TU

ISPOR Europe 2019 – kurzy

v dňoch 2.-.6.11.2019 sa v Kodani uskutoční konferencia ISPOR Europe 2019 pod názvom „Digital Transformation of Healthcare: Changing Roles and Sharing Responsibilities“.

V rámci konferencie usporiadatelia pripravili aj 9 krátkych kurzov, na ktoré je možné sa prihlásiť. Tieto kurzy sa venujú najnovším aktuálnym témam a sprostredkujú Vám najnovšie informácie z oblasti HEOR.

Nové krátke kurzy 2019:

 • US Payers—Understanding the Healthcare SystemTM
 • Fitting the Structure to the Task- Choosing the Right Dynamic Simulation Model to Inform Decisions about Healthcare Delivery
 • Health State Utility (HSU) Recommendations for Identification and Use of HSU Data in Cost-Effectiveness Modeling
 • Why All the Hype? Nordic Data Explained
 • Digital Real-World Evidence Generation Approaches in Rare Diseases and Oncology
 • Market Access & Value Assessment of Medical Devices
 • Probabilistic Graphical Models with OpenMarkov, an Open-Source Tool
 • Creating Natural, Flexible Models with DICE Simulation
 • Mapping to Estimate Utility Values from Non-Preference-Based Outcome Measures—Part 2

Návrhy pre výskumné projekty ISPOR CEE Consortium

ISPOR CEE Consortium ponúka možnosť zasielania návrhov pre výskumné projekty. Návrhy na výskumné projekty sa budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí konzorcia počas konferencie v Kodani (ISPOR Europe 2019, 2.-6.11.2019).

V prípade ak by ste chceli navrhnúť konkrétny výskumný projekt, ktorý by sa v rámci CEE konzorcia mohol realizovať, postupujte prosím podľa priloženej SOP a vyplnený formulár nám pošlite najneskôr do 30.9.2019 na office@ispor.sk.

Kurz certifikačnej prípravy – farmakoekonomika I.

Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.

V dňoch 8. – 9. novembra 2018 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:
FARMAKOEKOMIKA I.
1-4038 Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.

pre viac informácií si otvorte: PROGRAM 

ISPOR Chapter Slovakia Odborný seminár #1/2018

Odborný seminár na tému: Možnosti prístupu k inovatívnej onkologickej liečbe na Slovensku. Dosiahnutie konsenzu zabezpečujúceho udržateľný model dostupnosti a hradenia onkologickej liečby a stimulov k inováciám., ktorý sa uskutočnil dňa 24.4.2018 (utorok) od 12,30 hod. v hoteli Vienna House Easy Chopin Bratislava, Galvaniho 28, Bratislava.

Odborný seminár je certifikovaný Akreditačnou radou Slovenska radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME).

Prezentácie zo seminára: 
Wilsdon - International experience
Landa - Access to innovative drugs in oncology - best practices and innovative solutions
Morlotti - Access to Cancer Medicines European Examples

Odborný seminár ISPOR Slovakia 18.10.2017

Odborný seminár na tému:Zmeny v cenotvorbe, rozsahu a podmienkach úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálnych zdravotníckych materiálov a dietetických potravín od januára 2018, ktorý sa uskutočnil dňa 18.10.2017 (streda) od 12,30 hod. v hoteli Vienna House Easy Chopin Bratislava, Galvaniho 28, Bratislava.

Odborný seminár je certifikovaný Akreditačnou radou Slovenska radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME).

Intro seminára: TU
Prehľad zmien v novele Zákona č. 363/2011 Z.z., MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH
Nová legislatíva z pohľadu Asociácie generických výrobcov (GENAS), MUDr. Terézia Szádocka, RNDr. Milan Mešter 
Nová legislatíva z pohľadu Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV), Ing. Jan Smitka, MBA 
Otázky členov OZ ISPOR Slovakia k pripravovanej novele zákona č. 363/2011

Odborný seminár ISPOR Slovakia 25.4.2017

Odborný seminár na tému: Princípy HTA, ktorý sa uskutočnil dňa 25.4.2017 (utorok) od 12,30 hod. v hoteli Vienna House Easy Chopin Bratislava, Galvaniho 28, Bratislava.

Odborný seminár je certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).

Prednáška: Dr. Stefan Sladeček, Market Access Lead, Chiesi Austria

Odborno-edukačný seminár | 18.11.2015

18.11.2015 sa uskutočnil odborno-edukačný seminár ISPOR Slovakia: Analýza nákladovej efektívnosti - teoretické základy a využitie v praxi II., certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).

Odborno-edukačný seminár | 16.06.2015

16.06.2015 sa uskutočnil odborno-edukačný seminár  ISPOR Slovakia: Analýza nákladovej efektívnosti - teoretické základy a využitie v praxi I., certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).

Odborno-edukačný seminár | 24.02.2015

24.02.2015 sa uskutočnil odborno-edukačný seminár  ISPOR Slovakia: Analýza dopadu na zdravotný rozpočet- teoretické základy a využitie v praxi, certifikovaný Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne vzdelávanie (SACCME).

Zákon č. 363/2011

Zákon č. 363 z 13. septembra 2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prečítať / stiahnuť TU.

Vyhláška MZSR č. 93/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. marca 2018 o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty.
Prečítať / stiahnuť TU.

Vyhláška MZSR č. 422/2011

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku.
Prečítať / stiahnuť TU.

Metodická pomôcka

Metodická pomôcka pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku, medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny.
Prečítať / stiahnuť TU.

Členom občianskeho združenia sa v zmysle stanov môže stať fyzická, alebo právnická osoba. Právnická osoba sa môže stať riadnym členom združenia, ak súhlasí so stanovami združenia, zoznámila sa s jeho cieľmi a je pripravená hájiť jeho záujmy. Fyzická osoba sa môže stať riadnym členom združenia, ak má najmenej 18 rokov, je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, súhlasí so stanovami združenia, zoznámila sa s jeho cieľmi a je pripravená hájiť jeho záujmy.

Ak sa chcete stať členom občianskeho združenia, vyplňte prosím prihlášku a pošlite ju na mailovú adresu: office@ispor.sk

Stiahnite si prihlášku:Členské príspevky v roku 2022

Členské príspevky pre NEKOMERČNÝ SEKTOR (poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školstvo, tretí sektor - zdravotníctvo, zdravotné poisťovne a verejná správa):

Typ členstva Členský príspevok pre rok 2022 Členské zahŕňa
Fyzické osoby (FO):
Základný členský príspevok 18 €
 • účasť na odborných seminároch
 • pravidelný informačný servis
 • prístup do knižnice združenia
 • zľava 20% na publikácie vydané združením
Členský príspevok - študenti 0 €
Členský príspevok - čestní členovia 0 €
Právnické osoby (PO):
Základný členský príspevok 35 €
 • členstvo pre 3 zamestnancov
 • pravidelný informačný servis
 • prístup do knižnice združenia
 • účasť na odborných seminároch aj pre zamestnancov, ktorí nie sú členovia združenia
 • zľava 20% na publikácie vydané združením

Členské príspevky pre KOMERČNÝ SEKTOR:

Typ členstva Členský príspevok pre rok 2022 Účastnícky poplatok na odborných seminároch* Členské zahŕňa
Fyzické osoby (FO):
Základný členský príspevok 18 € 100 € zľava 20% na účasť na odb. seminároch**
 • informačný servis
 • prístup do knižnice združenia
 • zľava 20% na publikácie vydané združením
Členský príspevok FO - PLUS 400 € 0 € účasť na odborných seminároch
Členský príspevok - čestní členovia 0 € 0 €
Právnické osoby (PO):
Základný členský príspevok 35 € 100 € členstvo pre 3 zamestnancov
zľava 20% na účasť na odb. seminároch**
 • informačný servis
 • prístup do knižnice združenia
 • zľava 20% na publikácie vydané združením
Členský príspevok PO - PLUS 1450 € 0 € členstvo pre 3 zamestnancov
účasť na odborných seminároch pre zamestnancov (aj nečlenov)

* pre nečlenov je účastnícky poplatok na odborných seminároch 180 €
** uvedené ceny účastníckych poplatkov sú bez DPH
*** pri aktívnej účasti formou prednášky je účasť na príslušnom seminári a ďalších seminároch združenia v kalendárnom roku zdarma

Zdravotná starostlivosť. Náklady, kvalita a výsledky.

Zdravotná starostlivosť. Náklady, kvalita a výsledky. Výkladový terminologický slovník ISPOR. Publikácia je dostupná na vyžiadanie.

Pripravujeme preklad

Hodnotenie výsledkov výskumu pri terapeutických a diagnostických zdravotníckych pomôckach.

Konsolidované odporúčania pre podávanie správ o zdravotnícko-ekonomických hodnoteniach

Konsolidované odporúčania pre podávanie správ o zdravotnícko-ekonomických hodnoteniach (CHEERS):

Pozrieť / stiahnuť preklad.

Odporúčania ISPOR v originálnom anglickom znení sú dostupné TU.

Analýza dopadu na rozpočet – princípy správnej praxe

Analýza dopadu na rozpočet – princípy správnej praxe: správa 2. pracovnej skupiny ISPOR z roku 2012 pre analýzu dopadu na rozpočet. | Stiahnuť / pozrieť celú správu TU.

Odporúčania ISPOR v originálnom anglickom znení sú dostupné TU.

ISPOR Slovakia News: Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 8. – 9. marca 2018 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA II.

1-2035  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika II.

program: TU

Kurz – York Summer Workshop“

V dňoch 1. -3.7.2019 sa v Centre for Health Economics, University of York uskutoční kurz „Outcomes Measurement and Valuation for Health Technology Assessment - York Summer Workshop“. Bližšie informácie nájdete na: https://www.york.ac.uk/che/courses/york-summer-workshops/#tab-4 . 

Členstvo v globálnom ISPOR

Medzinárodná odborná spoločnosť ISPOR je celosvetovo uznávaná autorita v oblasti ekonomiky zdravia a najväčším organizátorom odborných konferencií, zdrojom recenzovaných publikácií, odborných odporúčaní, edukácie, spolupráce a nástrojov v oblasti farmakoekonomiky.   Cieľom spoločnosti je predovšetkým podpora farmakoekonomiky a jej využívaní pri rozhodovaní v zdravotníctve a v úsilí o zlepšenie zdravia, rozhodovanie v zdravotníctve na základe vedeckých poznatkov. V súčasnosti vás evidujeme ako člena slovenského zastúpenia ISPOR. V prípade, že máte záujem o informácie, týkajúce sa členstva v „globálnom“ ISPOR, prikladáme vám link na leták s užitočnými informáciami.
Download Membership Flyer Here

Príprava návrhu odborných metodických usmernení ISPOR Slovakia pre prípravu FE analýz

Jednou z kľúčových plánovaných činností v roku 2019 je príprava návrhu odborných metodických usmernení ISPOR Slovakia pre prípravu FE analýz. Potreba odporúčaní odbornej spoločnosti na Slovensku týkajúce sa farmako-ekonomiky vznikla na základe dopytu po metodických odporúčaniach, ktoré by zohľadňovali aktuálne medzinárodné trendy vo farmako-ekonomike a usmernenia medzinárodných odborných spoločností.

V prípade že máte záujem sa zúčastniť na príprave, alebo pripomienkovaní uvedeného dokumentu, kontaktujte nás.

ISPOR Slovakia News: Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 9. – 10. novembra 2017 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-2034  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.

program: TU

The Implementation of Managed Entry Agreements

Celý článok: TU

The First CEE ISPOR Network Cross-boarder joint meeting The Quality of HTA reflecting ISPOR guidelines in the CEE region – Case studies Slovakia and Hungary

ISPOR Slovakia si Vás dovoľuje pozvať na odborno-edukačný seminár, ktorý je plánovaný ako súčasť spoločného podujatia slovenského a maďarského lokálneho zastúpenia ISPORu s názvom:

The First CEE ISPOR Network Cross-boarder joint meeting: The Quality of HTA reflecting ISPOR guidelines in the CEE region – Case studies Slovakia and Hungary

Cieľom plánovaného podujatia je porovnať legislatívne požiadavky na vykonávanie HTA v dvoch krajinách, ich komparácia s odporúčaniami ISPOR. Uvedenie príkladov realizácie týchto požiadaviek v praxi ako aj načrtnutie prípadných ciest smerujúcich k zvýšeniu kvality HTA v oboch krajinách.

Účasť na odbornom seminári je pre záujemcov z oblasti školstva, tretieho sektoru, ďalej pre zdravotné poisťovne, verejnú správu a pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bezplatná.

Termín: 6. mája 2016 (piatok), 16,00-20,00 hod.
Miesto: Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

Prihláška na stiahnutie: prihláška
Program seminára: program
Registračné poplatky: poplatky

Odborný seminár je certifikovaný Akreditačnou radou Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie (ARS CME).

V prípade záujmu o účasť pošlite prihlášku s vyplnenými údajmi e-mailom najneskôr do 25. apríla 2016 na adresu: registracia@ispor.sk

International master program in Health Policy, Planning and Financing (with Specialization in Health Economics

Počas stretnutia ISPOR CEE Network sa hovorilo aj o medzinárodnom magisterskom programe vzdelávania v oblasti verejného zdravia, plánovania a financovania špecializovaného na ekonomiku zdravia v Budapešti.

Program vzdelávania je rozdelený do 4 semestrov a vyžaduje sa absolvovať 3 týždne programu z každého semestra v Budapešti.

V prípade záujmu je zaslanie prihlášok možné do 30.4.2016.

Viac informácií nájdete v prílohe a na nižšie uvedenom odkaze.
http://www.tatk.elte.hu/studies/master-programs-isomis/health-economics-msc

Príloha: Healt Policy MSc ELTE 2016

ISPOR Slovakia News: Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 5. – 6. novembra 2015 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutoční Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-2024  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika I.

Záujemcovia prosím píšte na mailovú adresu: katedra.kf@szu.sk.

Elektronický časopis Issue of News Across Central & Eastern Europe (CEE)

ISPOR pravidelne vydáva pre svojich členov elektronický časopis Issue of News Across Central & Eastern Europe (CEE). Časopis zverejňuje predovšetkým články popisujúce zdravotné systémy v CEE regióne a uverejňuje príspevky týkajúce sa možných krokov smerujúcich k zlepšeniu zdravia a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.  Prispievateľmi sú lokálne zastúpenia ISPOR, pričom časopis ponúka priestor na informácie o lokálnych aktivitách týkajúcich sa edukácie v oblasti farmako-ekonomiky a ekonomiky zdravia. 

V letnom čísle nájdete viacero zaujímavých článkov, vrátane rozhovoru s členom predstavenstva ISPOR PharmDr. Dominikom Tomekom, MPH, PhD. a tiež informácie o aktivitách lokálnych zastúpení ISPOR (vrátane Slovenska).

Časopis si môžete stiahnuť zo stránky ISPOR, alebo prostredníctvom linku:

Summer 2015 Issue of News Across Central & Eastern Europe (CEE) Newsletter

V prípade, že máte záujem do časopisu prispievať, svoje články môžete posielať na emailovú adresu: office@ispor.sk

ISPOR CEE Network Executive Committee – tri odborné sympóziá

ISPOR CEE Network Executive Committee plánuje zorganizovať počas 18. európskeho kongresu ISPOR, ktorý sa bude konať 7.-11.11.2015 v Miláne, tri odborné sympóziá:

 • HEALTH TECHNOLOGIES PRICING AND DECISION MAKING IN THE CEE REGION: WHAT, WHERE, WHEN AND HOW?
 • PARALLEL TRADE: CAN WE CURB THE IMPACT ON CEE COUNTRIES?
 • MULTI CRITERIA DECISION MAKING IN THE CEE REGION: ARE WE THERE YET? 

V prípade že máte záujem sa zúčastniť formou prednášky na niektorom z uvedených sympózií, kontaktujte nás.

18. európsky kongres ISPOR

Termín na publikáciu posterov na 18. európsky kongres ISPOR, ktorý sa bude konať 7.-11.11.2015 v Miláne je do 23.6.2015. Viac informácií nájdete na stránke  ISPOR.

Challenges for Efficient Health Care in Central and Eastern Europe

V dňoch 9.-10.10.2015 sa v Belehrade uskutoční odborné podujatie: Challenges for Efficient Health Care in Central and Eastern Europe | Viac informácií nájdete TU

University of Washington prijíma prihlášky do certifikačného programu | 10.04.2015

University of Washington prijíma prihlášky do certifikačného programu: Pharmaceutical Outcomes Research & Policy Program. | Viac informacii nájdete TU.

THE MANAGED INTRODUCTION OF NEW MEDICINES

V dňoch 11.-13. 5. 2015 sa bude sa konať vo Varšave workshop: "THE MANAGED INTRODUCTION OF NEW MEDICINES". Workshop je organizovaný poľskou Agentúrou pre hodnotenie zdravotníckych technológií (AOTMiT) v spolupráci s medzinárodnou skupinou PIPERSKA a WHO Europe. | Bližšie informácie o workshope nájdete na webovej stránke TU.