O ISPOR Slovakia

O ISPOR Slovakia

ISPOR Slovakia je občianske združenie, zaregistrované MV SR dňa 18.8.2014 pod č. VVS/1-900/90-44282.

ISPOR Slovakia je lokálnym partnerom spoločnosti ISPOR s pôsobením na Slovensku.

Ciele:

 • zvyšovať efektívnosť, účinnosť a férovosť zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšovať zdravie;
 • podpora vzdelávania;
 • veda a výskum.

Cieľom ISPOR Slovakia je najmä pôsobenie smerujúce k podpore vzdelávania a odbornej činnosti v oblasti farmako-ekonomiky na Slovensku. Aktivity sú zamerané na edukáciu v oblasti metodiky farmako-ekonomických analýz, vzdelávanie študentov a pacientov a na podporu výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti ekonomiky zdravia.

Ako ISPOR Slovakia dosahuje svoje ciele?

 • poskytovaním platformy pre výmenu vedeckých poznatkov v oblasti farmakoekonomiky;
 • vzdelávania verejných a súkromných subjektov o potrebe výskumu v oblasti farmakoekonomiky a využitia jej výsledkov pri rozhodovaní v otázkach verejného záujmu;
 • pôsobením pri tvorbe verejnej politiky relevantnej pre oblasť farmakoekonomiky a súvisiace otázky verejného záujmu;
 • podporou a propagáciou farmakoekonomiky, a to poskytovaním služieb smerujúcich k rozvíjaniu farmakoekonomiky a výsledkov výskumnej a vzdelávacej činnosti v oblasti farmakoekonomiky;
 • podporou kariérneho rastu a rozvoja jednotlivcov zaoberajúcich sa farmakoekonomikou;
 • budovaním a rozvojom združenia prostredníctvom výskumníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a osôb s rozhodovacou právomocou v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem o farmakoekonomiku;
 • vytváraním prostredia, v ktorom výskumníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a osoby s rozhodovacou právomocou v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem o farmakoekonomiku, môžu zdieľať vedomosti a skúsenosti;
 • vytvorením premostenia pri združovaní lokálnych výskumníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a osôb s rozhodovacou právomocou v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem o farmakoekonomiku, ako aj zástupcov odvetvia farmácie, zdravotníckych pomôcok a diagnostiky, organizácií súvisiacich so zdravím a akademickej obce;
 • pôsobením na miestnej úrovni ako lokálny partner ISPOR, slúžiaci ako zdroj informácií pre záujemcov o farmakoekonomiku a jej využitie pri tvorbe rozhodnutí týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti;
 • poskytovaním možností pre podrobnejšie oboznámenie sa členov združenia s aktivitami ISPOR, rovnako ako aj umožnením účasti na aktivitách združenia a ISPOR;
 • organizovaním vzdelávacích aktivít, najmä konferencií a seminárov;
 • uskutočňovaním informačných aktivít, ktoré sú zamerané na propagáciu farmakoekonomiky, najmä formou brožúr a iných vzdelávacích publikácií;
 • uskutočňovaním ďalších aktivít súladných s platnými právnymi predpismi a smerujúcich k napĺňaniu cieľov združenia.