Výkonný výbor

Organizačná štruktúra ISPOR Slovakia
Zloženie výkonného výboru ISPOR Slovakia (2021-2022):

Prezidentka (2021-2022): MUDr. Lucia Hlavinková, PhD
Prezident-elect (2021-2022): PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Past-prezidentka (2021-2022): RNDr. Mária Bucek Pšenková, MPH
Riaditeľ pracovnej skupiny pre metodiku hodnotenia zdravotníckych technológií (2021-2022): PharmDr. Jakub Kuchar
Riaditeľka pracovnej skupiny pre projektové riadenie (2021-2022): Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
Tajomník (2021-2022): Mgr. Dominik Grega