Výkonný výbor

Organizačná štruktúra ISPOR Slovakia
Zloženie výkonného výboru ISPOR Slovakia (2023-2024):

Prezident (2023-2024): PharmDr. PhDr. Matej Petrovič, MPH
Prezident-elect (2023-2024): Mgr. Marek Psota, PhD,
Past-prezidentka (2023-2024): MUDr. Lucia Hlavinková, PhD.
Riaditeľ pracovnej skupiny pre metodiku hodnotenia zdravotníckych technológií (2023-2024): PharmDr. Jakub Kuchar
Riaditeľka pracovnej skupiny pre projektové riadenie (2023-2024): PharmDr. Dominik Grega, PhD.,
Tajomník (2023-2024): Mgr. Jaroslava Veselá