The First CEE ISPOR Network Cross-boarder joint meeting The Quality of HTA reflecting ISPOR guidelines in the CEE region – Case studies Slovakia and Hungary

ISPOR Slovakia si Vás dovoľuje pozvať na odborno-edukačný seminár, ktorý je plánovaný ako súčasť spoločného podujatia slovenského a maďarského lokálneho zastúpenia ISPORu s názvom:

The First CEE ISPOR Network Cross-boarder joint meeting: The Quality of HTA reflecting ISPOR guidelines in the CEE region – Case studies Slovakia and Hungary

Cieľom plánovaného podujatia je porovnať legislatívne požiadavky na vykonávanie HTA v dvoch krajinách, ich komparácia s odporúčaniami ISPOR. Uvedenie príkladov realizácie týchto požiadaviek v praxi ako aj načrtnutie prípadných ciest smerujúcich k zvýšeniu kvality HTA v oboch krajinách.

Účasť na odbornom seminári je pre záujemcov z oblasti školstva, tretieho sektoru, ďalej pre zdravotné poisťovne, verejnú správu a pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bezplatná.

Termín: 6. mája 2016 (piatok), 16,00-20,00 hod.
Miesto: Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

Prihláška na stiahnutie: prihláška
Program seminára: program
Registračné poplatky: poplatky

Odborný seminár je certifikovaný Akreditačnou radou Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie (ARS CME).

V prípade záujmu o účasť pošlite prihlášku s vyplnenými údajmi e-mailom najneskôr do 25. apríla 2016 na adresu: registracia@ispor.sk