Súťaž o najlepšiu publikáciu

OZ ISPOR Slovakia v snahe zvýšiť informovanosť o farmakoekonomike v lokálnych podmienkach a podporiť vedu a výskum, vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu v kategórii: pôvodná práca a/alebo prehľadový článok.

Podmienky sutaze:

  • Publikácia musí mať obsahový súvis s problematikou farmakoekonomiky
  • Do súťaže budú zaradené všetky full-textové práce publikovaná v riadnych číslach v r. 2019, ktoré autori na základe tejto výzvy zašlú v elektronickej podobe spolu s informovaným súhlasom do 31.12.2019 na mailovú adresu: office@ispor.sk
  • Publikácie budú hodnotené členmi pracovnej skupiny OZ ISPOR Slovakia pre projektové riadenie a členmi výkonného výboru OZ ISPOR Slovakia
  • Hlavnými kritériami pri hodnotení publikácií budú: odborná úroveň práce, originalita a prínos zverejnených výsledkov
  • Výsledky súťaže budú zverejnené do 28.2.2020 na stránke OZ ISPOR Slovakia www.ispor.sk a výherca bude upovedomený e-mailom

Najlepšia práca bude ohodnotená sumou 300 Eur.