Elektronický časopis Issue of News Across Central & Eastern Europe (CEE)

ISPOR pravidelne vydáva pre svojich členov elektronický časopis Issue of News Across Central & Eastern Europe (CEE). Časopis zverejňuje predovšetkým články popisujúce zdravotné systémy v CEE regióne a uverejňuje príspevky týkajúce sa možných krokov smerujúcich k zlepšeniu zdravia a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.  Prispievateľmi sú lokálne zastúpenia ISPOR, pričom časopis ponúka priestor na informácie o lokálnych aktivitách týkajúcich sa edukácie v oblasti farmako-ekonomiky a ekonomiky zdravia. 

V letnom čísle nájdete viacero zaujímavých článkov, vrátane rozhovoru s členom predstavenstva ISPOR PharmDr. Dominikom Tomekom, MPH, PhD. a tiež informácie o aktivitách lokálnych zastúpení ISPOR (vrátane Slovenska).

Časopis si môžete stiahnuť zo stránky ISPOR, alebo prostredníctvom linku:

Summer 2015 Issue of News Across Central & Eastern Europe (CEE) Newsletter

V prípade, že máte záujem do časopisu prispievať, svoje články môžete posielať na emailovú adresu: office@ispor.sk