Krátke virtuálne kurzy ISPOR

ISPOR ponúka krátke virtuálne kurzy  ISPOR Virtual Short Courses

Program krátkych kurzov ISPOR je spojení s konferenciami ISPOR po celom svete ako séria poldenných a celodenných školení, ktorých cieľom je rozšíriť vedomosti a zručnosti v hlavných témach HEOR, ako aj objavujúcich sa trendoch.

Kurzy sa konajú od 17. júna do 30. júla 2020 a budete si môcť vybrať celkom z 9 virtuálnych kurzov:

 • US Payers - Understanding the Healthcare System | June 17
 • Budget Impact Analysis I - A 6-Step Approach | June 18
 • A Health Economics Approach to US Value Assessment Frameworks | June 23
 • Introduction to Health Technology Assessment | June 25
 • Market Access & Value Assessment of Medical Devices | July 2
 • Risk-Sharing/Performance-Based Arrangements for Drugs and Other Medical Products | July 8
 • Introduction to Health Economics and Outcomes Research | July 13-16
 • New! Introduction to Machine Learning Methods | July 27
 • Causal Inference and Causal Diagrams in Big, Real-World Observational Data and Pragmatic Trials | July 30

Registrovať sa môžete tu register for the courses here

Radi by sme Vás pozvali na vedeckú konferenciu:

Farmakoekonomika na Slovensku XLVI.

ktorá sa bude konať dňa 17.1.2024 v Bratislave (konferenčná sála MZ SR)

Účasť na konferencii je bezplatná a bude kreditovaná.

Konferencia bude realizovaná prezenčnou formou. V prílohe nájdete program.

Prihlasovanie na konferenciu je možné do 15.1.2024 (vrátane) len on line cez link:

https://fz.tnuni.sk/index.php?id=231                 

názov vzdelávacej aktivity:       FARMAKOEKONOMIKA I.

číslo vzdelávacej aktivity:        Kurz certifikačnej prípravy  1/0131

miesto konania:                      Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 14, Bratislava

dátum vzdelávacej aktivity:     09. – 10. 11. 2023 – dištančne MS TEAMS

Prihlášku treba odoslať na adresu: SZU – študijné oddelenie LF, Ivana Lukáčová, Limbová 12, 833 03 Bratislava; tel.: 02/59370.560; ALEBO podpísanú, oskenovanú prihlášku na e-mail: ivana.lukacova@szu.sk

Spoločnosť ISPOR Slovakia vyhlasuje súťaž o najlepšiu záverečnú diplomovú alebo rigoróznu

prácu akademického roka 2022/2023 v oblasti farmakoekonomiky asúvisiacich vedných disciplín.

ISPOR Slovakia  sa zameriava na podporu vedného odboru farmakoekonomika v lokálnych podmienkach a podporuje využívanie výsledkov výskumu v rozhodovacích procesoch v zdravotníctve, s cieľom poskytnúť informácie na zlepšenie efektivity, efektívnosti a spravodlivosti pri rozdeľovaní zdrojov v zdravotníctve. S cieľom podporiť vzdelávanie, vedu a výskum v praxi vyhlasuje OZ ISPOR Slovakia súťaž o najlepšiu diplomovú alebo rigoróznu prácu pre poslucháčov medicínskych, zdravotníckych, farmaceutických,  ekonomických a manažérskych fakúlt, ktorí končia štúdium v akademickom r. 2022/2023.

Do súťaže sa môžu študenti zapojiť zaslaním elektronickej verzie svojej záverečnej práce (v PDF) spolu s informovaným súhlasom na adresu: office@ispor.sk do 31.08.2023 po splnení nasledovných kritérií:

 • Záverečná práca musí byť zameraná na oblasť farmakoekonomiky a zároveň musí:
  • mať priaznivé hodnotenie od oponenta, resp. posudzovateľa práce (hodnotenie A-D)
  • byť úspešne obhájená pred skúšobnou komisiou pre obhajoby záverečných prác

Vedecký výbor OZ ISPOR v spolupráci s pracovnou skupinou OZ ISPOR pre projektové riadenie posúdi zaslané práce do konca roka 2023, vyzve zúčastnených uchádzačov o odprezentovanie výsledkov a hlasovaním vyberie najlepšiu prácu, ktorá sa bude najviac zaoberať aktuálnymi otázkami a riešeniami problémov vo farmakoekonomike.

O výsledku hlasovania bude OZ ISPOR informovať fakultu aj výhercu.

Odmena pre najlepšiu záverečnú prácu predstavuje 500 Eur.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, Katedra klinickej farmakológie vás pozýva na svoju vzdelávaciu aktivitu.

názov vzdelávacej aktivity:   FARMAKOEKONOMIKA II.

číslo vzdelávacej aktivity:        Kurz certifikačnej prípravy  1/0981

miesto konania:             Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 14, Bratislava

dátum vzdelávacej aktivity:     09. – 10. 03. 2023 – dištančne MS TEAMS

Prihlášku a program si môžete stiahnuť tu:

https://isporslovakia.sk/wp-content/uploads/2023/02/2023_03-09_10_FEK-II_program-DEF-1.pdf

https://isporslovakia.sk/wp-content/uploads/2023/02/Prihlaska_LFSZU_FEK-II_2023.docx

Naše údaje pre poukázanie % z dane:

Názov: ISPOR Slovakia

IČO: 42364701

Právna forma: Občianske združenie

Adresa: Klincová 2136/35, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108

Bankový účet: SK1211000000002943461602, Tatra banka, a.s.

Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: https://isporslovakia.sk/wp-content/uploads/2023/02/vyhlasenie-1.pdf

VEĽMI VÁM ĎAKUJEME!

Kontrolný zoznam spolu s Odporúčaniami ISPOR Slovensko slúži výrobcom (pri príprave farmakoekonomických analýz) a tiež posudzovateľom (v procese rozhodovania o úhradách za lieky), ako aj iným subjektom zaoberajúcim sa farmakoekonomikou v podmienkach SR. Kontrolný zoznam vychádza z medzinárodne akceptovaných kontrolných zoznamov (CHEERS, BMJ-checklist, QHES a CHEC-list), ktoré sa adaptovali tak, aby sa zohľadnili najčastejšie nedostatky FE analýz a tiež slovenské legislatívne a metodické požiadavky.

https://isporslovakia.sk/wp-content/uploads/2023/01/ISPOR-Slovakia_Kontrolny-zoznam-pre-pripravu-a-kriticke-hodnotenie-farmakoekonomickych-analyz-na-Slovensku-4.pdf

S radosťou Vám oznamujeme, že ISPOR Slovakia získal ocenenie „ISPOR Outstanding Regional Chapter Award“ v kategórii ISPOR stredne veľká kapitola a počas Európskej konferencie ISPOR sme osobne prevzali kryštálovú plaketu.

Toto ocenenie bude súčasťou Slávnostného odovzdávania cien ISPOR Virtual Awards, ktoré sa uskutoční online v utorok 15. Novembra 2022 o 13:00 – 14:00 EST. Na podujatie sa môžte zaregistrovať tu: ISPOR - Scientific Achievement and Leadership Awards

Radi by sme Vás informovali, že v dňoch 6 - 9. Novembra 2022 sa bude konať konferencia HEOR pre Európu vo Viedni v Rakúsku.

Viac informácií nájdete na http://ow.ly/CoPk50KYw1g