Výkonný výbor

Organizačná štruktúra ISPOR Slovakia
Zloženie výkonného výboru ISPOR Slovakia (2019-2020):

Prezident (2019-2020):  RNDr. Mária Bucek Pšenková, MPH
Prezident-elect (2019-2020): MUDr. Lucia Hlavinková, PhD
Past-prezident (2019-2020): PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD, MSc
Riaditeľ pracovnej skupiny pre metodiku hodnotenia zdravotníckych technológií (2019-2020): Mgr. Marek Psota, PhD
Riaditeľka pracovnej skupiny pre projektové riadenie (2019-2020): Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
Tajomníčka: Ing. Stanislava Mackovičová