Aktuality

Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.

Dňa 4. decembra 2019 sa v konferenčnej sále MZ SR v Bratislave konala konferencia  „Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.“. Na konferencii mal ISPOR SLOVAKIA vyčlenený samostatný blok venovaný príprave odporúčaných postupov ISPOR pre prípravu farmakoekonomických analýz na Slovensku.

Program: TU

Členská schôdza ISPOR Slovakia

Členská schôdza občianskeho združenia ISPOR Slovakia sa uskutoční 18.12.2019 o 17.30 hod. v Reštaurácii Au-cafe Bratislava, na Tyršovom nábreží 12.

Súčasťou programu bude schvaľovanie návrhu činnosti združenia, zmena sídla združenia, výšky členských príspevkov a rozpočtu združenia v roku 2020.

V prípade že sa plánujete schôdze zúčastniť, prosím potvrďte Vašu účasť najneskôr do stredy, 11.12.2019 na mailovej adrese office@ispor.sk.

Prednáška „Challenges in developing a life-course approach to assessing capability well-being for use in economic evaluation“

dovoľujeme si Vás informovať o prednáške profesorky Joanny Coast pod názvom „Challenges in developing a life-course approach to assessing capability well-being for use in economic evaluation“ , ktorá sa uskutoční dňa 21.11.2019 od 15.00-16.00hod na Lekárskej univerzite vo Viedni.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v emaili nižšie. Pre registráciu prosím kontaktujte Margit Leeb, email: primhe@meduniwien.ac.at, Tel: +43 1 40160 34848.

Súťaž o najlepšiu publikáciu

OZ ISPOR Slovakia v snahe zvýšiť informovanosť o farmakoekonomike v lokálnych podmienkach a podporiť vedu a výskum, vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu v kategórii: pôvodná práca a/alebo prehľadový článok.

Podmienky sutaze:

 • Publikácia musí mať obsahový súvis s problematikou farmakoekonomiky
 • Do súťaže budú zaradené všetky full-textové práce publikovaná v riadnych číslach v r. 2019, ktoré autori na základe tejto výzvy zašlú v elektronickej podobe spolu s informovaným súhlasom do 31.12.2019 na mailovú adresu: office@ispor.sk
 • Publikácie budú hodnotené členmi pracovnej skupiny OZ ISPOR Slovakia pre projektové riadenie a členmi výkonného výboru OZ ISPOR Slovakia
 • Hlavnými kritériami pri hodnotení publikácií budú: odborná úroveň práce, originalita a prínos zverejnených výsledkov
 • Výsledky súťaže budú zverejnené do 28.2.2020 na stránke OZ ISPOR Slovakia www.ispor.sk a výherca bude upovedomený e-mailom

Najlepšia práca bude ohodnotená sumou 300 Eur.

Súťaž o najlepšiu magisterskú diplomovú prácu

Spoločnosť ISPOR Slovakia vyhlasuje súťaž o najlepšiu magisterskú záverečnú (diplomovú) prácu (ďalej len DP) akademického roka 2019/2020 v oblasti farmako-ekonomiky a súvisiacich vedných disciplín.

ISPOR Slovakia  sa zameriava na podporu vedného odboru farmako-ekonomika v lokálnych podmienkach a podporuje využívanie výsledkov výskumu v rozhodovacích procesoch v zdravotníctve, s cieľom poskytnúť informácie na zlepšenie efektivity, efektívnosti a spravodlivosti pri rozdeľovaní zdrojov v zdravotníctve. S cieľom podporiť vzdelávanie, vedu a výskum v praxi vyhlasuje OZ ISPOR Slovakia súťaž o najlepšiu DP pre poslucháčov Vašej fakulty, ktorí končia magisterský študijný program v akademickom r. 2019/2020.

Do súťaže sa môžu študenti zapojiť zaslaním elektronickej verzie svojej DP (v PDF) spolu s informovaným súhlasom na adresu: office@ispor.sk do 31.08.2020 po splnení nasledovných kritérií:

 •  DP musí byť zameraná na oblasť farmakoekonomiky a zároveň musí:
  • mať priaznivé hodnotenie od oponenta, resp. posudzovateľa DP a
  • byť úspešne obhájená pred skúšobnou komisiou pre obhajoby DP

Vedecký výbor OZ ISPOR v spolupráci s pracovnou skupinou OZ ISPOR pre projektové riadenie posúdi do konca roka 2020 zaslané DP a hlasovaním vyberie z nich najlepšiu, ktorá sa bude najviac zaoberať aktuálnymi otázkami  a riešeniami problémov vo farmako-ekonomike.

Odmena pre najlepsiu DP predstavuje 300 Eur.

Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 7. – 8. Novembra 2019 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-1957 Kurz certifikačnej prípravy 

program: TU

ISPOR Europe 2019 – kurzy

v dňoch 2.-.6.11.2019 sa v Kodani uskutoční konferencia ISPOR Europe 2019 pod názvom „Digital Transformation of Healthcare: Changing Roles and Sharing Responsibilities“.

V rámci konferencie usporiadatelia pripravili aj 9 krátkych kurzov, na ktoré je možné sa prihlásiť. Tieto kurzy sa venujú najnovším aktuálnym témam a sprostredkujú Vám najnovšie informácie z oblasti HEOR.

Nové krátke kurzy 2019:

 • US Payers—Understanding the Healthcare SystemTM
 • Fitting the Structure to the Task- Choosing the Right Dynamic Simulation Model to Inform Decisions about Healthcare Delivery
 • Health State Utility (HSU) Recommendations for Identification and Use of HSU Data in Cost-Effectiveness Modeling
 • Why All the Hype? Nordic Data Explained
 • Digital Real-World Evidence Generation Approaches in Rare Diseases and Oncology
 • Market Access & Value Assessment of Medical Devices
 • Probabilistic Graphical Models with OpenMarkov, an Open-Source Tool
 • Creating Natural, Flexible Models with DICE Simulation
 • Mapping to Estimate Utility Values from Non-Preference-Based Outcome Measures—Part 2

Návrhy pre výskumné projekty ISPOR CEE Consortium

ISPOR CEE Consortium ponúka možnosť zasielania návrhov pre výskumné projekty. Návrhy na výskumné projekty sa budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí konzorcia počas konferencie v Kodani (ISPOR Europe 2019, 2.-6.11.2019).

V prípade ak by ste chceli navrhnúť konkrétny výskumný projekt, ktorý by sa v rámci CEE konzorcia mohol realizovať, postupujte prosím podľa priloženej SOP a vyplnený formulár nám pošlite najneskôr do 30.9.2019 na office@ispor.sk.

ISPOR Slovakia News: Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 8. – 9. marca 2018 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA II.

1-2035  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika II.

program: TU

Kurz – York Summer Workshop“

V dňoch 1. -3.7.2019 sa v Centre for Health Economics, University of York uskutoční kurz „Outcomes Measurement and Valuation for Health Technology Assessment - York Summer Workshop“. Bližšie informácie nájdete na: https://www.york.ac.uk/che/courses/york-summer-workshops/#tab-4 .