Aktuality

Krátke virtuálne kurzy ISPOR

ISPOR ponúka krátke virtuálne kurzy  ISPOR Virtual Short Courses

Program krátkych kurzov ISPOR je spojení s konferenciami ISPOR po celom svete ako séria poldenných a celodenných školení, ktorých cieľom je rozšíriť vedomosti a zručnosti v hlavných témach HEOR, ako aj objavujúcich sa trendoch.

Kurzy sa konajú od 17. júna do 30. júla 2020 a budete si môcť vybrať celkom z 9 virtuálnych kurzov:

 • US Payers - Understanding the Healthcare System | June 17
 • Budget Impact Analysis I - A 6-Step Approach | June 18
 • A Health Economics Approach to US Value Assessment Frameworks | June 23
 • Introduction to Health Technology Assessment | June 25
 • Market Access & Value Assessment of Medical Devices | July 2
 • Risk-Sharing/Performance-Based Arrangements for Drugs and Other Medical Products | July 8
 • Introduction to Health Economics and Outcomes Research | July 13-16
 • New! Introduction to Machine Learning Methods | July 27
 • Causal Inference and Causal Diagrams in Big, Real-World Observational Data and Pragmatic Trials | July 30

Registrovať sa môžete tu register for the courses here

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXIX.

XIV. Slovenská a česká farmakoekonomická konferencia

PERSPEKTÍVY LIEKOVEJ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY, HODNOTENIA ZDRAVOTNÍCKYCH TECHNOLÓGIÍ  A VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

ktorá sa bude konať dňa 3. júna 2020 od 8:00  do 13:00 hodiny.

Prihlasovanie na konferenciu je možné len on line cez https://fz.tnuni.sk/index.php?id=231

Účasť na konferencii je bezplatná.

Viac informácií  v prílohe.

Kurz Farmakoekonomika II

Dovoľujeme si vás informovať, že v dňoch  5.-6. marca 2020 sa na SZU v Bratislave uskutoční kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky: Farmakoekonomika II.

Program aj prihlášku si môžete stiahnuť nižšie.

Program: TU

Prihláška: TU

Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.

Dňa 4. decembra 2019 sa v konferenčnej sále MZ SR v Bratislave konala konferencia  „Farmakoekonomika na Slovensku XXXVIII.“. Na konferencii mal ISPOR SLOVAKIA vyčlenený samostatný blok venovaný príprave odporúčaných postupov ISPOR pre prípravu farmakoekonomických analýz na Slovensku.

Program: TU

Členská schôdza ISPOR Slovakia

Členská schôdza občianskeho združenia ISPOR Slovakia sa uskutoční 18.12.2019 o 17.30 hod. v Reštaurácii Au-cafe Bratislava, na Tyršovom nábreží 12.

Súčasťou programu bude schvaľovanie návrhu činnosti združenia, zmena sídla združenia, výšky členských príspevkov a rozpočtu združenia v roku 2020.

V prípade že sa plánujete schôdze zúčastniť, prosím potvrďte Vašu účasť najneskôr do stredy, 11.12.2019 na mailovej adrese office@ispor.sk.

Prednáška „Challenges in developing a life-course approach to assessing capability well-being for use in economic evaluation“

dovoľujeme si Vás informovať o prednáške profesorky Joanny Coast pod názvom „Challenges in developing a life-course approach to assessing capability well-being for use in economic evaluation“ , ktorá sa uskutoční dňa 21.11.2019 od 15.00-16.00hod na Lekárskej univerzite vo Viedni.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v emaili nižšie. Pre registráciu prosím kontaktujte Margit Leeb, email: primhe@meduniwien.ac.at, Tel: +43 1 40160 34848.

Súťaž o najlepšiu publikáciu

OZ ISPOR Slovakia v snahe zvýšiť informovanosť o farmakoekonomike v lokálnych podmienkach a podporiť vedu a výskum, vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu v kategórii: pôvodná práca a/alebo prehľadový článok.

Podmienky sutaze:

 • Publikácia musí mať obsahový súvis s problematikou farmakoekonomiky
 • Do súťaže budú zaradené všetky full-textové práce publikovaná v riadnych číslach v r. 2019, ktoré autori na základe tejto výzvy zašlú v elektronickej podobe spolu s informovaným súhlasom do 31.12.2019 na mailovú adresu: office@ispor.sk
 • Publikácie budú hodnotené členmi pracovnej skupiny OZ ISPOR Slovakia pre projektové riadenie a členmi výkonného výboru OZ ISPOR Slovakia
 • Hlavnými kritériami pri hodnotení publikácií budú: odborná úroveň práce, originalita a prínos zverejnených výsledkov
 • Výsledky súťaže budú zverejnené do 28.2.2020 na stránke OZ ISPOR Slovakia www.ispor.sk a výherca bude upovedomený e-mailom

Najlepšia práca bude ohodnotená sumou 300 Eur.

Súťaž o najlepšiu magisterskú diplomovú prácu

Spoločnosť ISPOR Slovakia vyhlasuje súťaž o najlepšiu magisterskú záverečnú (diplomovú) prácu (ďalej len DP) akademického roka 2019/2020 v oblasti farmako-ekonomiky a súvisiacich vedných disciplín.

ISPOR Slovakia  sa zameriava na podporu vedného odboru farmako-ekonomika v lokálnych podmienkach a podporuje využívanie výsledkov výskumu v rozhodovacích procesoch v zdravotníctve, s cieľom poskytnúť informácie na zlepšenie efektivity, efektívnosti a spravodlivosti pri rozdeľovaní zdrojov v zdravotníctve. S cieľom podporiť vzdelávanie, vedu a výskum v praxi vyhlasuje OZ ISPOR Slovakia súťaž o najlepšiu DP pre poslucháčov Vašej fakulty, ktorí končia magisterský študijný program v akademickom r. 2019/2020.

Do súťaže sa môžu študenti zapojiť zaslaním elektronickej verzie svojej DP (v PDF) spolu s informovaným súhlasom na adresu: office@ispor.sk do 31.08.2020 po splnení nasledovných kritérií:

 •  DP musí byť zameraná na oblasť farmakoekonomiky a zároveň musí:
  • mať priaznivé hodnotenie od oponenta, resp. posudzovateľa DP a
  • byť úspešne obhájená pred skúšobnou komisiou pre obhajoby DP

Vedecký výbor OZ ISPOR v spolupráci s pracovnou skupinou OZ ISPOR pre projektové riadenie posúdi do konca roka 2020 zaslané DP a hlasovaním vyberie z nich najlepšiu, ktorá sa bude najviac zaoberať aktuálnymi otázkami  a riešeniami problémov vo farmako-ekonomike.

Odmena pre najlepsiu DP predstavuje 300 Eur.

Kurz certifikačnej prípravy „Farmakoekonomika“

V dňoch 7. – 8. Novembra 2019 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnil Kurz certifikačnej prípravy z farmakoekonomiky:

FARMAKOEKOMIKA I.

1-1957 Kurz certifikačnej prípravy 

program: TU